logo


A  Pécsi Gyermekotthon Alapítvány által támogatott  intézmény
  szponzor1           szponzor2          szponzor3  szponzor4szponzor5                            

 

A Pécsi Gyermekotthon Alapítvány Pécsi Gyermekotthon tevékenységét támogatja magánszemélyektől, cégektől kapott támogatásokból.  

Amennyiben megnyerte tetszését gyermekotthonunk és módja van rá, kérjük támogassa Alapítványunkat nagylelkű adományaival.

Bankszámla számunk:

Kereskedelmi és Hitel Bank: 10402427-24214489-00000000

 

A Pécsi Gyermekotthon 1961-ben alakult, jelenlegi formájában 1998 óta működik Pécs belvárosában. Nagy múlttal, haladó szellemű hagyományokkal rendelkezik. 

2013-ig Pécs Megyei Jogú Város volt a fenntartója, 2014. 01. 01-ől új fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.

2014. és 2015. között intézetünk épületének teljeskörű felújítása és korszerűsítése történt meg az Európa Unió támogatásával (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046).

2016. 07. 01-én gyermekotthonunk beintegrálásra került a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 7626 Pécs, Egyetem utca 2. intézményébe. Új nevünk:

 

Baranya MGYK 5. számú Szakmai Egység Pécsi Gyermekotthon

 

Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermekek számára gyermekvédelmi szakellátásként biztosít otthont nyújtó ellátást, a nevelésbe vett, és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek részére. Csecsemőket és kisgyermekeket gondozó-nevelő csoportot is működtet.

A bekerülő gyermekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója az elvetettség, a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élő kortársaikhoz képest. Ugyanakkor intézményünk elfogadó szeretetet, törődést, gondoskodást, megértő figyelmet nyújt számukra.

Intézményünk elsősorban a Pécs lakossága számára nyújt otthont nyújtó ellátást, azonban azon Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhellyel rendelkező nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását biztosítja.

Az intézményünk keretén belül négy családias, lakásotthon jellegű lakóegység működik, a szakellátáson belül; három gyermekotthoni lakóegység, egy kisgyermekeket nevelő csoport a 7621. Pécs, Megye utca 24 számú telephelyen.

A lakóegységekben az önálló lakóterek, mely külön fiú, külön lány hálószobákból, közös nappali szobából, konyhából, nevelői szobából, étkezőből, valamint fürdőszoba és WC helyiségekből áll, már kialakításra kerültek. A napi főzés, étkezés a lakóegységekben önállóan történik. 1998. november 9.-én az intézmény áttért az önálló csoportgazdálkodásra. Az önálló csoportgazdálkodás célja a családi élet, a családi háztartás vezetés modellezése, azért, hogy a gyerekek mintákat kaphassanak arról, hogy felnőve Ők is képesek legyenek saját háztartás vezetésére, családi élet folytatására. Így a központi raktárgazdálkodás megszűnt a gondozottak életét közvetlenül szolgáló anyagok és eszközök azonnali felhasználásra kikerültek életterükbe, a lakóegységekbe. Azok tárolása ott szekrényekben, hűtőszekrényekben és éléskamrában történik.

Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket a családi életre, és önálló életvezetésre. Támogatjuk őket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be, szerezzenek szakmát. Segítjük a kulturális és tanulmányi elmaradással küszködő gyermekek felzárkóztatását. Antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Antiszociális viselkedés mintákat elsajátított gyermekek számára korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtunk, szeretetteljes gondoskodást biztosítunk. Terápiás szemléletű neveléssel igyekszünk kisgyermekkoruktól meglévő érzelmi hiányaikat pótolni.

Egy csomó kulturális és sport tevékenységet biztosítunk számukra, többek között azért is, hogy a személyiség romboló drogozás helyett más értékes, személyiségüket fejlesztő élményekhez jutassuk őket. Működik intézményünkben rajz szakkör, könyvtár, fazekas műhely, úszni, korcsolyázni járnak. Népi hagyományokhoz kapcsolódó ünnepeket, bálokat tartunk.

Intenzív vallásos élet is folyik intézményünkben, a gyermekek által imaszakkörnek elnevezett klubfoglalkozás keretén belül. Ezt a foglalkozást a gondozottakkal közösen vezetjük, mai keresztény, könnyűzenei énekekre dicsőítünk, egy-egy bibliai ige helyet beszélünk meg, vagy történetet játszunk el. Az imaszakkörbe külső, társadalmi segítők is bekapcsolódnak. A hitben való megújulás hatására több fiatal is kigyógyult a kábítószerezésből, öngyilkossági krízisekből. 

Művészetterápiás alkotóműhelyünket 1987-ben alapítottuk Csontváry Képzőművészeti Stúdió néven. Egy olyan sajátos művészetterápiás módszert alkalmaz, amely képes a természetes vizualitás, a belső látás segítségével előhívni a lélek tudattalan belső tartalmait. Így a bennük lévő, feszítő szorongást előidéző lelki traumák felszínre kerülnek, a képzőművészet nemes eszközeivel szimbolikusan megjelennek. Ez által a bennük lévő lelki problémákból, gondokból művészi értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, bennük is van érték, és az élet nyomorúságból is lehet értéket létrehozni. Alkotásaikat rendszeresen kiállításokon mutatjuk be. 

Húsz éve alakítottuk ki a népszokásokon alapuló évkörös rítusrendszerünket, közösségi és személyiség fejlesztő pedagógiai rendszerünket, melyről Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós a Dunántúli Naplóban azt írta, hogy ez egy olyan érték, amelyet Pécs városa a világ számára tud nyújtani. Mind a művészetterápiáról, mind az évkörös rítusrendszerünkről évek óta rendszeresen tartunk előadásokat különböző konferenciákon, szakmai tanácskozásokon. Például Magyar Pszichiátriai Társaság konferenciáin. Mindkettő módszerünkön különböző szakfolyóiratokban jelentek meg tanulmányok. Népszokásaink, rítusaink bekerültek Pécs Város Értéktárába is.

Az országban szintén példa értékű az interprofesszionális esetkezelő team rendszerünk és együttműködésünk a Gyermekjóléti Szolgálatokkal. Minden héten tartunk esetkezelő teameket lakóegységenként. Ezekben az ott dolgozó nevelők, és gyermekfelügyelőkön kívül részt vesz a családgondozó, a pszichológus, a fejlesztőpedagógus, a gyám, növendékügyi előadó, gyermekvédelmi ügyintéző, és ezekre az alkalmakra meghívjuk a növendékekkel dolgozó Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársait. A teamet Dr. Gyenge Eszter gyermekpszichiátriai főorvos vezeti, aki a gyermekpszichiátrián belül a serdülőkor pszichopatológiájának országos hírű professzor asszonya. Tehát a Gyermekotthonban közvetlenül foglalkozó dolgozók együtt beszélik meg a gyerekek problémáját, gyógyító terápiás hatású nevelését, a gyerekek vérszerinti családjával dolgozó Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársaival. Ez a szakmai együttműködés példamutató értékű az egész országban, ami a jövő gyermekvédelme felé mutat.          

Gyermekotthoni nevelési lakóegységek:

Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítunk az intézményben elhelyezett nevelésben vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek számára a teljes körű ellátást, családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást. A későbbiekben a családjába történő visszaillesztéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást.

A kisgyermekeket (0-3 évesek) nevelő csoporton kívül, gyermekotthonban három nevelésbe vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett nagyobb gyerekeket, serdülőket nevelő és gondozó lakóegység működik önálló gazdasági és szakmai egységként. Itt a növendékek olyan kisközösségekben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, ami megközelíteni a valódi családi élethelyzetet. A lakóegységekben önálló gazdálkodás folyik, melynek keretein belül a főzés, étkezés, bevásárlás csoporton belül történik különálló konyha helyiségekben. Egy lakóegységben legfeljebb 12 fő helyezhető el tartósan.

Lakóegységben dolgozók:    1 fő Lakóegységvezető nevelő

                                          2 fő Gyermekvédelmi asszisztens, vagy nevelő

                                          2,5 fő Gyermekfelügyelő

                   

Csoportkialakítási elvek:

Koedukált, széles korhatárú összetétel, külön fiú, külön lány lakószobákban.

Lehetőség szerint a testvérek azonos lakóegységbe kerülnek 

A 10 éven aluli gyerekek helyének védettebb, elkülönülő biztosítása. 

A csoport számára önálló lakóteret biztosítunk, amely háló-, tanulószobából, közös nappali szobából, konyha/étkezőből, valamint fürdőszobából és nemenkénti WC helyiségekből áll, és a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. Egy hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezünk el. A minimálisan biztosított lakóterület 12 m2.

A gondozott gyermek személyes használati tárgyait és ruházatát a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten helyezzük el.

A normál nevelési lakóegységekben a gondozott gyermekekkel foglalkozó munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport lakóteréhez kapcsolódó önálló helyiséget biztosítunk, ahol a gyermekkel szükségessé váló egyéni bizalmas beszélgetéseket  zavartalan légkörben le tudja folytatni, adminisztrációs feladatait végezheti, és éjszaka tartózkodhat.

A lakóegységek számára biztosítunk közös használatú sportolásra alkalmas termet, illetve udvart, látogatók fogadására alkalmas helyiséget, terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, fejlesztőpedagógiai) szükséges szobát, többfunkciójú könyvtárat, közösségi termet, szakköri helységet.

 

Kisgyermekeket és csecsemőket nevelő csoportunkról külön linken adunk tájékoztatást. 

 

Szakmai segítő egység: 

Feladata a nevelés-gondozás irányítása, különböző központi szakmai szolgáltatásokkal történő segítése, (pszichológusi tanácsadói, lelki gondozási, egészségügyi, művészetterápiás, közösségi ünnepszervezési, fejlesztőpedagógusi, könyvtár-internet szolgáltatási, szabadidős, sport, stb. segítségnyújtás.) Ellátja a növendékügyi és gyermekvédelmi ügyintézési teendőket, segíti  szakmai munkát.

 

Az egységben dolgozók:1fő gyermekotthon szakmai vezetője

                                           1fő gyermekvédelmi ügyintéző

                                           1fő pszichológus

                                           1fő fejlesztőpedagógus-kulturális nevelő

                                           1fő pszichiátriai tanácsadó (4 óra/hét)