logo


A  Pécsi Gyermekotthon Alapítvány által támogatott  intézmény
  szponzor1           szponzor2          szponzor3  szponzor4szponzor5                            

Intézetünk 1961-ben alakult, jelenlegi formájában 1998 óta működik Pécs belvárosában. Nagy múlttal, haladó szellemű hagyományokkal rendelkezik.  2014. és 2015. között intézményünk épületének teljeskörű felújítása és korszerűsítése történt meg (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046).

Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermekek számára gyermekvédelmi szakellátásként biztosít otthont nyújtó ellátást, a nevelésbe vett, és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok részére. Nevelőszülői hálózatot és csecsemőket és kisgyermekeket gondozó-nevelő csoportot is működtet.

A bekerülő gyermekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója az elvetettség, a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élő kortársaikhoz képest. Ugyanakkor intézményünk elfogadó szeretetet, törődést, gondoskodást, megértő figyelmet nyújt számukra.

Intézményünk elsősorban a Pécs lakossága számára nyújt otthont nyújtó ellátást, azonban azon Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhellyel rendelkező nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását és utógondozói ellátását is biztosítja.

Az intézményünk keretén belül öt családias, lakásotthon jellegű lakóegység működik, a szakellátáson belül; három gyermekotthoni lakóegység, egy kisgyermekeket nevelő csoport és utógondozó otthon működik a 7621. Pécs, Megye utca 24 számú telephelyen. Utógondozói ellátottaink számára külső férőhelyet is tudunk biztosítani telephelyünkön kívül, különálló lakásokban, illetve albérletben.

A lakóegységekben az önálló lakóterek, mely külön fiú, külön lány hálószobákból, közös nappali szobából, konyhából, nevelői szobából, étkezőből, valamint fürdőszoba és WC helyiségekből áll, már kialakításra kerültek. A napi főzés, étkezés a lakóegységekben önállóan történik. 1998. november 9.-én az intézmény áttért az önálló csoportgazdálkodásra. Az önálló csoportgazdálkodás célja a családi élet, a családi háztartás vezetés modellezése, azért, hogy a gyerekek mintákat kaphassanak arról, hogy felnőve Ők is képesek legyenek saját háztartás vezetésére, családi élet folytatására. Így a központi raktárgazdálkodás megszűnt a gondozottak életét közvetlenül szolgáló anyagok és eszközök azonnali felhasználásra kikerültek életterükbe, a lakóegységekbe. Azok tárolása ott szekrényekben, hűtőszekrényekben és éléskamrában történik.

Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket a családi életre, és önálló életvezetésre. Támogatjuk őket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be, szerezzenek szakmát. Segítjük a kulturális és tanulmányi elmaradással küszködő gyermekek felzárkóztatását. Antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Antiszociális viselkedés mintákat elsajátított gyermekek számára korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtunk, szeretetteljes gondoskodást biztosítunk. Terápiás szemléletű neveléssel igyekszünk kisgyermekkoruktól meglévő érzelmi hiányaikat pótolni.

Egy csomó kulturális és sport tevékenységet biztosítunk számukra, többek között azért is, hogy a személyiség romboló drogozás helyett más értékes, személyiségüket fejlesztő élményekhez jutassuk őket. Működik intézményünkben rajz szakkör, könyvtár, fazekas műhely, úszni, korcsolyázni járnak. Népi hagyományokhoz kapcsolódó ünnepeket, bálokat tartunk.

Intenzív vallásos élet is folyik intézményünkben, a gyermekek által imaszakkörnek elnevezett klubfoglalkozás keretén belül. Ezt a foglalkozást a gondozottakkal közösen vezetjük, mai keresztény, könnyűzenei énekekre dicsőítünk, egy-egy bibliai ige helyet beszélünk meg, vagy történetet játszunk el. Az imaszakkörbe külső, társadalmi segítők is bekapcsolódnak. A hitben való megújulás hatására több fiatal is kigyógyult a kábítószerezésből, öngyilkossági krízisekből. 

Művészetterápiás alkotóműhelyünket 1987-ben alapítottuk Csontváry Képzőművészeti Stúdió néven. Egy olyan sajátos művészetterápiás módszert alkalmaz, amely képes a természetes vizualitás, a belső látás segítségével előhívni a lélek tudattalan belső tartalmait. Így a bennük lévő, feszítő szorongást előidéző lelki traumák felszínre kerülnek, a képzőművészet nemes eszközeivel szimbolikusan megjelennek. Ez által a bennük lévő lelki problémákból, gondokból művészi értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, bennük is van érték, és az élet nyomorúságból is lehet értéket létrehozni. Alkotásaikat rendszeresen kiállításokon mutatjuk be. 

Húsz éve alakítottuk ki a népszokásokon alapuló évkörös rítusrendszerünket, közösségi és személyiség fejlesztő pedagógiai rendszerünket, melyről Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós a Dunántúli Naplóban azt írta, hogy ez egy olyan érték, amelyet Pécs városa a világ számára tud nyújtani. Mind a művészetterápiáról, mind az évkörös rítusrendszerünkről évek óta rendszeresen tartunk előadásokat különböző konferenciákon, szakmai tanácskozásokon. Például Magyar Pszichiátriai Társaság konferenciáin. Mindkettő módszerünkön különböző szakfolyóiratokban jelentek meg tanulmányok. Népszokásaink, rítusaink bekerültek Pécs Város Értéktárába is.

Az országban szintén példa értékű az interprofesszionális esetkezelő team rendszerünk és együttműködésünk a Gyermekjóléti Szolgálatokkal. Minden héten tartunk esetkezelő teameket lakóegységenként. Ezekben az ott dolgozó nevelők, és gyermekfelügyelőkön kívül részt vesz a családgondozó, a pszichológus, a fejlesztőpedagógus, a gyám, növendékügyi előadó, gyermekvédelmi ügyintéző, és ezekre az alkalmakra meghívjuk a növendékekkel dolgozó Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársait. A teamet Dr. Gyenge Eszter gyermekpszichiátriai főorvos vezeti, aki a gyermekpszichiátrián belül a serdülőkor pszichopatológiájának országos hírű professzor asszonya. Tehát a Gyermekotthonban közvetlenül foglalkozó dolgozók együtt beszélik meg a gyerekek problémáját, gyógyító terápiás hatású nevelését, a gyerekek vérszerinti családjával dolgozó Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársaival. Ez a szakmai együttműködés példamutató értékű az egész országban, ami a jövő gyermekvédelme felé mutat.          

Gyermekotthoni nevelési lakóegységek:

Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítunk az intézményben elhelyezett nevelésben vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek számára a teljes körű ellátást, családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást. A későbbiekben a családjába történő visszaillesztéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást.

A kisgyermekeket (0-3 évesek) nevelő csoporton kívül, gyermekotthonban három nevelésbe vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett nagyobb gyerekeket, serdülőket nevelő és gondozó lakóegység működik önálló gazdasági és szakmai egységként. Itt a növendékek olyan kisközösségekben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, ami megközelíteni a valódi családi élethelyzetet. A lakóegységekben önálló gazdálkodás folyik, melynek keretein belül a főzés, étkezés, bevásárlás csoporton belül történik különálló konyha helyiségekben. Egy lakóegységben legfeljebb 12 fő helyezhető el tartósan.

Lakóegységben dolgozók:    1 fő Lakóegységvezető nevelő

                                            2 fő Gyermekvédelmi asszisztens, vagy nevelő

                                            2 fő Gyermekfelügyelő

                  

Csoportkialakítási elvek:

Koedukált, széles korhatárú összetétel, külön fiú, külön lány lakószobákban.

Lehetőség szerint a testvérek azonos lakóegységbe kerülnek 

A 10 éven aluli gyerekek helyének védettebb, elkülönülő biztosítása. 

A csoport számára önálló lakóteret biztosítunk, amely háló-, tanulószobából, közös nappali szobából, konyha/étkezőből, valamint fürdőszobából és nemenkénti WC helyiségekből áll, és a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszerelt. Egy hálószobában legfeljebb 4 gondozott gyermek helyezünk el. A minimálisan biztosított lakóterület 12 m2.

A gondozott gyermek személyes használati tárgyait és ruházatát a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten helyezzük el.

A normál nevelési lakóegységekben a gondozott gyermekekkel foglalkozó munkatársak (nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó) számára a csoport lakóteréhez kapcsolódó önálló helyiséget biztosítunk, ahol a gyermekkel szükségessé váló egyéni bizalmas beszélgetéseket  zavartalan légkörben le tudja folytatni, adminisztrációs feladatait végezheti, és éjszaka tartózkodhat.

A lakóegységek számára biztosítunk közös használatú sportolásra alkalmas termet, illetve udvart, látogatók fogadására alkalmas helyiséget, terápiás célú foglalkozásokhoz (pszichológiai, fejlesztőpedagógiai) szükséges szobát, többfunkciójú könyvtárat, közösségi termet, szakköri helységet.

Utógondozói otthon:

Az utógondozói ellátás keretében lakhatást, és szükség szerint további ellátást biztosítunk azon átmeneti, vagy tartós nevelésből ki került fiatal felnőttnek, aki utógondozási, utógondozói ellátását a Gyámhivatal elrendelte.  Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig kérheti. A gyámhivatal határozatával elrendelt utógondozói ellátás keretében a rászoruló fiatal felnőtt számára a szükség szerinti ellátást biztosítunk azon időszak alatt, amíg létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, vagy nappali tagozaton folytatja tanulmányait, vagy felvételét várja szociális bentlakásos intézménybe. Segítséget nyújtunk azon feltételek megteremtéséhez, amelyek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének megkezdéséhez, megélhetéséhez szükségesek. 

A gyermekotthoni utógondozói lakóegység fiú és lányszálló részlegekből áll, ahová összesen 11 főt tudunk elhelyezni. Ezen felül a véglegesen kifelé készülődő, önálló életre már alkalmas fiatal felnőtteink közül külső férőhelyen 30 főt tudunk elhelyezni.

Egy utógondozói otthon szakmai vezető és nevelők látják el az ott élők és a külső férőhelyeken lévők gondozását. A szakmai igazgatási egység segítséget nyújt az ügyintézés-iratkezelés, a családgondozás, az egészségügyi ellátás, a pszichológiai segítségnyújtás terén. 

A fiatal felnőttek önállóan főznek maguknak, illetve a többi lakóegységbe vannak befizetve ebédre. Az itt élő fiatalok, már a felnőttekre jellemző szabadságjoggal rendelkeznek, szabadon járhatnak ki a lakóotthonból. Éjszaka és hétvégeken nem állak nevelői felügyelet alatt. A takarítást, mosást önállóan oldják meg. 

Pedagógiai alapelvünk, hogy a teljes önállóságra szoktatjuk őket. Gyermekotthonból a társadalomba való sikeres beintegrálás a cél. Segítségünk elsősorban a külső ügyintézésre, életük külső szervezésére irányul. A jutalmazás büntetés gyermeki rendszere náluk fokozatosan átalakul a felnőttesebb számonkérési formákká.

Kisgyermekeket és csecsemőket nevelő csoportunkról külön linken adunk tájékoztatást. 

Nevelőszülői Hálózat:

Nevelőszülői hálózatunk elsősorban a Pécsen élő és onnan átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek szakellátásával foglalkozik.

Feladata a nevelőszülői hálózat működtetése és folyamatos bővítése, a gyermekek elhelyezésének folyamatában való részvétel, a gyermekek nevelésének felülvizsgálata, a nevelőszülők munkájának segítése tanácsadással, folyamatos kapcsolattartással, továbbképzések és programok szervezésével. Fontos feladat továbbá a gyermekek családjaival való kapcsolattartás, a gyermekek hazagondozása, és a kapcsolattartás megszervezése, a gyermekek elindítása a felnőtt életben és utógondozásuk.

Mivel feladat nagy részét a nevelőszülők megsegítése teszi ki, ezért velük harmonikus, bizalmon alapuló jó kapcsolatot igyekszünk kiépíteni. A nevelési feladatok legnagyobb részét a nevelőszülők végzik, ezért különösen fontos a rendszeres, segítésen alapuló, empatikus látogatás. Különösen fontosnak tartjuk a nevelőszülők képzését.

Különös hangsúlyt fektetünk a gondozásunkban lévő gyermekek és vérszerinti szüleik kapcsolattartására.

 

Szakmai egységben dolgozók:    1fő Szakmai vezető 

            2 fő Nevelőszülői tanácsadó

            1fő Gyermekvédelmi ügyintéző


Szakmai igazgatási egység: 

Feladata a nevelés-gondozás intézmény szintű irányítása, különböző központi szakmai szolgáltatásokkal történő segítése, (pszichológusi tanácsadói, lelki gondozási, egészségügyi, művészetterápiás, közösségi ünnepszervezési, fejlesztőpedagógusi, könyvtár-internet szolgáltatási, szabadidős, sport, stb. segítségnyújtás.) Ellátja a növendékügyi és gyermekvédelmi ügyintézési teendőket, segíti  szakmai munkát.

 

Sz. ig. egységben dolgozók:        1 fő intézményvezető

                                                   1 fő gyermekotthon szakmai vezetője

                                                   1 fő gyermekvédelmi ügyintéző

                                                   1 fő gyermekvédelmi ügyintéző (nevelőszülői hálózat részére)

                                                   1 fő pszichológus

                                                   1 fő fejlesztőpedagógus - kulturális nevelő

                                                   1 fő pszichiátriai tanácsadó (4 óra/hét) 

 

Üzemeltetési csoport: 

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltségével együttműködve végzi.

 

Az üzemeltetési csoport feladata:  az éves költségvetésének tervezése, adatszolgáltatás a fenntartó szerv                                             felé,

     beszámolási kötelezettség, analitikus nyilvántartások vezetése,

                                                    a könyvelés és a banki utalás előkészítése,.

                                                    a csoportgazdálkodás szervezése, ellenőrzése,.

                                                    bérgazdálkodási, munkaügyi feladatok bonyolítása,

                                                    informatikai feladatok ellátása

                                                    karbantartási feladatok ellátása,

                                                    valamint portaszolgálat, takarítás.